Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana wyżej wymienionych danych osobowych jest Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach, 08-110, ul. Sokołowska 161. Inspektorem ochrony danych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej jest Pan Artur Kassjaniuk, adres e-mail iod@mazovia.edu.pl, adres do korespondencji: ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej polegających na zaspokajaniu potrzeb naukowych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawę z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz.U.2018.574 z póżn. zm.) oraz o ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U.2018.1668 z póżn. zm.), na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją zadań Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej i przekazywaniem informacji drogą telefoniczną, mailową i ustną związanych z ich realizacją.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, zawarte w Regulaminie Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania. .......................................................................................................... (czytelny podpis)
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t. j. Dz.U.2018.1600 z póżn. zm.), że powyższe dane są prawdziwe. .......................................................................................................... (czytelny podpis)
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. ......................................................................................................... (czytelny podpis)
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą, z siedzibą w Siedlcach 08-110, ul. Sokołowska 161, w celu realizacji zadań związanych z czynnościami Biblioteki Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz przekazywaniem informacji drogą telefoniczną, e-mailową i ustną związanych z ich realizacją w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). TAK/NIE (niewłaściwe skreślić) .......................................................................................................... (czytelny podpis)